Město nabízí pozemek v lokalitě Brno-Zábrdovice zájemcům, kteří si přijdou s nejlepším projektem. Rada města Brna v lednu 2022 schválila záměr realizovat pilotní projekt spolkového bydlení v Brně v lokalitě Brno-Zábrdovice, ulice Cejl, na pozemku p. č. 1105 v k. ú. Zábrdovice. Vzhledem k neschválení nového Územního plánu města Brna na červnovém zastupitelstvu, musí nyní Bytový odbor Magistrátu města Brna hledat pro realizaci spolkového bydlení nový pozemek. Více informace najdete zde.

Obecné zásady:

 • skupiny budoucích členů – fyzických osob (přípravné výbory budoucích spolků) mezi sebou soutěží se svými návrhy o nejvhodnější projekt, který město Brno vybere k realizaci, na základě soutěže,
 • vítěznému spolku se umožní na principu nemovitého práva stavby na městském pozemku vystavět bytový dům a související infrastrukturu. Počítá se s projektem s menším rozsahem bytů než u výstavby družstevní. Spolek zajistí financování stavby z vlastních zdrojů a z úvěru. Po stanovené době trvání práva stavby – 99 let, se toto nemovité právo stavby vypořádá,
 • město Brno nebude zapojeno do budoucího spolku a nebude spolufinancovat jeho bytovou výstavbu,
 • hodnotit se bude v soutěži u jednotlivých návrhů zejména architektura (městská struktura a struktura budov, vzhled/design), ekonomika (celkové stavební náklady, náklady pro uživatele a smluvní závazky), ekologie (bydlení ve zdravém prostředí s důrazem na ochranu životního prostředí a podobně.

Stanovení cílové skupiny:
Členy přípravného výboru budoucího spolku mohou být pouze fyzické osoby, k určenému dni starší 18 let a mladší 45 let, trvale bydlící v Brně, s čistým trestním rejstříkem, které nejsou úpadci dle insolvenčního zákona a nemající závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Brnu, a které nejsou vlastníky objektu bydlení zapsaného v katastru nemovitostí v ČR a ani nejsou členy bytového družstva.
Horní věková hranice je stanovena analogicky s požadavkem na maximální věk účastníka projektu Družstevního bydlení pro mladé ve městě Brně, a souvisí také s požadavkem na přiměřené úvěrové zajištění budoucí výstavby bankou.

Stanovení podmínek soutěže o výběr budoucího spolku:
Zájemci o spolkové bydlení (přípravný výbor budoucího spolku) jako soutěžící připraví svůj záměr výstavby bytového domu a budou jej prezentovat městu. Jejich soutěžní návrh bude muset obsahovat popis budoucího složení a fungování spolku, uvedení zdrojů a plánu financování výstavby, časový harmonogram výstavby, popis řešení rizik, případně i řešení budoucí správy objektu. Spolek bude jako právnická osoba založen až po výběru nejvhodnějšího záměru městem k realizaci, aby neúspěšným zájemcům o spolkové bydlení nevznikaly zbytečné náklady na likvidaci spolku. Vítězný spolek bude založen za účelem zajištění dostupného bydlení pro členy spolku, tj. vybudování bytového domu a jeho následné správy.


Ověření schopnosti spolku splnit závazky:
Financování výstavby spolkového bydlení má být zajištěno průběžně tak, aby nezatěžovalo nad míru obvyklou rozpočet domácnosti člena spolku. Banka financující výstavbu stanoví a přezkoumá schopnost spolku, a tedy jeho členů splácet úvěr a bude posuzovat rizika včetně otázek fungování spolku a bude vznášet požadavky na stanovy spolku a zajištění úvěru. Členský příspěvek při vstupu do spolku by měl odpovídat cca 30 % celkových nákladů na vybudování bytu, který člen spolku bude užívat. Jeho přesná výše by se mohla odvozovat od požadavku financující banky na podíl spolku na nákladech výstavby, nákladů na chod spolku a tvorbu finanční rezervy.

Více informací získáte na stránkách Bytového odboru Magistrátu města Brna.


Další postup po výběru vítězného návrhu:

 • S nově vzniklým spolkem bude nejprve uzavřena smlouva budoucí o nemovitém právu stavby s tím, že spolek zajistí v rámci přípravy výstavby návrh budoucí výstavby s vizualizací a návrhem dispozičního řešení stavby. Město Brno si vyhrazuje právo odsouhlasit podobu projektové dokumentace pro realizaci stavby.
 • Spolek provede předběžnou kalkulaci obvyklé ceny budované stavby včetně všech souvisejících nákladů, a nákladů na přípravu stavby (např. projektová dokumentace).
 • Spolek zajistí rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.
 • Financování stavby zajistí spolek částečně z vlastních finančních prostředků, získaných z členských příspěvků svých členů, a dále z úvěru, který si pro bytovou výstavbu spolek sjedná u banky.
 • Po zajištění úvěru spolkem na financování výstavby, prokázání splacení určené části členského příspěvku členů spolku, uzavření smlouvy mezi spolkem a stavební firmou na realizaci stavby a po zajištění stavebního povolení bude následně uzavřena smlouva mezi městem Brnem a spolkem o zřízení nemovitého práva stavby na dobu určitou 99 let.
 • Spolek zajistí v termínu výstavbu bytového domu. Doba realizace výstavby se předpokládá do 5 let od uzavření budoucí smlouvy o zřízení nemovitého práva stavby.
 • Nemovité právo stavby bude zastaveno ve prospěch banky financující úvěr.
 • Bude sjednán rovněž zákaz převodu nemovitého práva stavby na jinou osobu a zákaz jiného zatížení tohoto práva.
 • Znění stanov spolku musí být do doby vypořádání nemovitého práva stavby v souladu s podmínkami stanovenými městem Brnem.

Zastupitelstvo města Brna dne 5. dubna 2022 schválilo soutěžní podmínky pro realizaci Soutěže pilotního projektu spolkového bydlení v Brně v lokalitě Brno-Zábrdovice, ulici Cejl, na pozemku p. č. 1105 v k. ú. Zábrdovice.