Město Brno vlastní zhruba 28 000 bytů a provozuje dvanáct typů bydlení. Nejrozšířenějším typem jsou běžné byty, které tvoří více než 90 % všech obecních bytů. Další typy bydlení jsou určeny pro seniory, mladé rodiny nebo osoby v nepříznivé životní situaci.

Podmínky pro žadatele určují  Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, která vymezují, kdo může o jednotlivé typy bytů žádat. Běžné obecní byty spravují městské části, které také rozhodují o nájemních smlouvách včetně výše nájmů. Další typy bytů spravuje Magistrát města Brna nebo Centrum sociálních služeb.

Můžete podat žádost na více typů bytu a také v několika městských částech současně.

Podání žádosti o byt

Kdo může žádost podat? Žadatel musí být v době podání žádosti zletilý. Nesmí vlastnit byt, bytový ani rodinný dům. Výjimkou může být, pokud prokáže, že svou nemovitost ze závažných důvodů nemůže používat. Může být nájemcem bytu v majetku města Brna, jestliže nabídne jeho uvolnění. Žádost mohou podat také cizí státní příslušníci, kteří mají na území ČR povolen trvalý pobyt. Kompletní seznam podmínek najdete v Pravidlech pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.

Co je potřeba doložit? Každý typ bydlení má na dokumenty k žádosti vlastní požadavky. Většina požaduje doložit:

  • Nájemní smlouvu a evidenční list současného bydliště
  • Potvrzení o příjmech (zaměstnání, důchod, rodičovská dovolená)
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Ověřenou kopii oddacího listu nebo dokladu o registrovaném partnerství
  • Ověřené kopie rodných listů dětí
  • Potvrzení od lékaře vyžadují byty v domech s pečovatelskou službou a byty pro zdravotně hendikepované

Platí se za dokumenty, které potřebuji? U většiny dokumentů si vystačíte s kopiemi. Jedinými zpoplatněnými úkony jsou výpisy z katastru nemovitostí, případně úředně ověřené podpisy a kopie, které však nejsou vyžadovány všude.

Nezapomeňte hlásit důležité změny, jako je změna bydliště nebo narození dítěte. Stejně tak prodloužení žádosti, vyžaduje-li to typ bytu, o který žádáte.

Přidělení bytu

Každý typ bydlení má pro žadatele nastavená kritéria, která ukážou, kdo ze všech žadatelů má největší nárok na získání bytu. Podle nich je žádost obodována a postoupena bytové komisi. Bytová komise má poradní hlas, dává k žádostem doporučení. Definitivní rozhodnutí je na Radě města Brna nebo radě městské části, podle typu bytu. Výjimkou jsou startovací byty, zde výběr probíhá losováním.

Postup přidělení bytu