Patříte do skupiny lidí s nízkým příjmem? Žádejte o prostupné bydlení, které vám po třech letech dodržování podmínek usnadní cestu k dlouhodobému obecnímu bydlení. Získání tohoto typu bytu nebrání ani případný dluh vůči městu, pokud bude splácen.

Kromě bydlení řešíte další sociální otázky v rodině, včetně dluhu městu na bydlení? Vhodným řešením je sociální byt s komplexní podporou. Potýkáte se s krizí, která se dotkla vašeho bydlení? Oběti živelních katastrof či domácího násilí mohou žádat o krátkodobé bydlení v krizové situaci.

V roce 2021 vznikla nová kategorie dostupného bydlení pro ty, kteří sami pečují o dítě nebo děti, byty samoživitelské.

Prostupné bydlení

O byt mohou žádat jednotlivci nebo rodiny s nízkými příjmy a potřebou komplexní sociální podpory. O této potřebě rozhoduje sociální odbor magistrátu na základě šetření u žadatele. Jde o maximálně pětičlenné domácnosti, u nichž rok před uzavřením nájemní smlouvy průměrný čistý měsíční příjem jednotlivce nepřesáhl 0,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. Žadatelé mohou mít dluh vůči městu Brnu. Prostupné bydlení mohou nájemci využívat nejdéle tři roky.

Jak probíhá výběr žadatelů? Podle kritérií schválených Radou města Brna je vytvořen pořadník a žadateli s nejvyšším počtem bodů je přidělený uvolněný byt, s přihlédnutím na počet osob a velikost bytu.

Kde získám formulář? Na webových stránkách Centra sociálních služeb.

Všechny byty jsou umístěny v jednom bytovém domě na ulici Francouzská 42.

Kde mohu žádost podat? Žádost na předepsaném formuláři je možné podat v kanceláři vedoucího Prostupného bydlení přímo v objektu na adrese Francouzská 42.

Sociální byty s komplexní podporou

Tyto byty jsou určeny pro jednotlivce nebo rodiny s nízkými příjmy a potřebou komplexní sociální podpory, kteří nemají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu delší než 6 měsíců. Překážkou není případný dluh vůči městu Brnu za bydlení či komunální odpad. U podaných žádostí provádí terénní šetření pracovník Kontaktního místa pro bydlení, poté je žadatel zařazen do pořadníku.

Čistý měsíční příjem žadatelů: rok před uzavřením nájemní smlouvy jeho průměrný čistý měsíční příjem jednotlivce nepřesáhl 0,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy.

Jak probíhá výběr žadatelů? Podle kritérií schválených Radou města Brna je vytvořen pořadník a žadateli s nejvyšším počtem bodů je přidělený uvolněný byt. Přihlíží se k počtu osob a velikosti bytu.

Kde získám formulář? Na webových stránkách Bytového odboru Magistrátu města Brna a na Kontaktním místě pro bydlení, oba najdete na na Malinovského náměstí 3.

Kde mohu žádost podat? Na Kontaktním místě pro bydlení na Malinovského náměstí 3.

Krizové bydlení

Krizové bydlení město poskytuje jednotlivcům nebo rodinám s trvalým pobytem v Brně, kteří se dostali do mimořádné situace. Mohou být ohroženi na zdraví nebo životě (živelní katastrofou, domácím násilím). Jde o bytovou rychlou první pomoc. Žádat mohou mladí dospělí, kteří opouštějí
ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči. Jedná se pouze o krátkodobé řešení v kritické situaci. Žadatel musí mít zajištěné následné bydlení. Kde a jak jej získat, například v azylovém domě či jinde, pomůže vyřešit odbor sociální péče.

Kde mohu žádost podat? Žádost se podává pracovnici na odboru sociální péče v místě vašeho bydliště. Pracovníci tohoto odboru rozhodují o přidělení krizového bytu.

Na koho se můžu obrátit? Na Odbor sociální péče Magistrátu města Brna.

Kde se byty nacházejí? Vzhledem k tomu, že jsou v těchto bytech nouzově ubytovávány i oběti domácího násilí, se adresy nezveřejňují.