Pro mladé, kteří chtějí po čase bydlet ve vlastním, ale mají problém hradit tržní cenu bytu s komerčním úvěrem, město připravuje rozsáhlou družstevní výstavbu dostupného bydlení. Přihlašování nových zájemců bylo 15. září 2022 ukončeno.

Jak funguje družstevní bydlení

Město spolu se dvěma společnostmi vlastněnými městem založí družstvo a jako svůj vklad použije projektovou dokumentaci pro výstavbu. Rovněž město zřídí pro družstvo právo stavby ve smyslu občanského zákoníku k městským pozemkům určeným k výstavbě. Družstvo si následně vezme úvěr u banky, vybere zhotovitele a nechá postavit bytové domy. Po kolaudaci budov budou do družstva vstupovat členové – fyzické osoby, které vloží do družstva členský vklad dle požadavků úvěrující banky v předpokládané výši 10–15 % nákladové ceny bytu. Družstevníci budou byt užívat a platit družstvu nájemné, ze kterého družstvo bude splácet úvěr bance. Předpokládaná doba splácení úvěru je minimálně 30 let. Družstevníci budou splácet uvedenou cenu bytu navýšenou o DPH. Dle aktuální právní úpravy se nyní přičítá ke stavebním nákladům ( které tvoří cca 80-90 % ceny bytu) DPH ve snížené sazbě 15%, k ostatním nákladům DPH v základní sazbě 21%.

Výhody družstevního bydlení

Na rozdíl od developerské výstavby družstvo byty poskytne za nákladové ceny. Družstvo výstavbou negeneruje zisk. Družstevníci si navíc nebudou muset brát úvěr na sebe, ten získá za výhodnějších podmínek družstvo.

Pro koho je družstevní bydlení určeno

Pro manžele, registrované partnery, nesezdané partnery či samoživitele do věku 45 let, kteří chtějí po čase bydlet ve vlastním, ale mají problém hradit tržní cenu bytu s komerčním úvěrem. Zájemci musí splňovat příjmové limity a nesmí vlastnit byt, bytový ani rodinný dům, případně mít na těchto nemovitostech vlastnický podíl, ani být členem bytového družstva. Družstevní bydlení je určené pro pracující zájemce, kteří mají dostatečný příjem na úhradu nájemného obsahující úvěrové splátky, ale vzhledem k vysokým cenám komerčního bydlení nejsou schopni pořídit si odpovídající bydlení na komerčním trhu.

Jak probíhá výběr žadatelů

Zastupitelstvo města Brna na zasedání Z8/34 konaném dne 07.12.2021 schválilo upřesnění již existujících kritérii družstevního bydlení z roku 2018, a dále schválilo kritéria pro nově přihlašované žadatele.

Zájemci si mohou vybrat, na které lokality podají žádost. Jednou žádostí se mohou přihlásit na jednu až pět lokalit, jde o lokality „Kamenný vrch“, „Francouzská“, „V Aleji“, „Rumiště“ a „Přízřenice“. Pořadí nových zájemců o byty se bude losovat pro každou lokalitu zvlášť.

V přihlášce zájemce uvede požadovanou lokalitu či lokality, tedy jednu až pět požadovaných lokalit. V přihlášce musí každý zájemce prokázat své trvalé bydliště, dále narození či osvojení dítěte nebo dětí, a čestným prohlášením potvrdí splnění ostatních podmínek dle Kritérií pro nově přihlášené zájemce o vstup do projektu družstevního bydlení.

Pořadí nových zájemců o byty bude stanoveno losem pro každou lokalitu zvlášť. Losování proběhne takto: Nejprve se bude losovat ze skupiny zájemců s dítětem (dětmi) a současně s trvalým pobytem v Brně. Poté se bude losovat ze skupiny bezdětných zájemců, avšak s trvalým pobytem v Brně. Následně se bude losovat ze skupiny zájemců s dítětem (dětmi), avšak bez trvalého pobytu v Brně. Nakonec se bude losovat ze skupiny bezdětných zájemců, kteří nemají trvalý pobyt v Brně.

Podle vysolovaného pořadí budou mít zájemci možnost výběru konkrétního bytu, který však musí korespondovat s výší jejich příjmů. Poté budou uzavírány pro konkrétní byty rezervační smlouvy mezi zájemcem a družstvem, na základě kterých budou po kolaudaci moci zájemci vstupovat do družstev. Každý ze zájemců může uzavřít rezervační smlouvu pouze k jednomu bytu. Jakmile uzavře rezervační smlouvu, je vyřazen z pořadníku pro další lokality.

Kdy se zájemci mohou přihlásit?

Přihlašování nových zájemců bylo 15. září 2022 ukončeno.

Kde se družstevní výstavba připravuje?

Město připravuje družstevní bydlení v 6 lokalitách, v současné době je možné hlásit se na pět z nich.