Chcete získat nájemní bydlení v Brně? Zajímejte se o obecní byty pro všechny dospělé bez vlastního bydlení a dluhů vůči městu. Přesná kritéria určují jednotlivé městské části. Nebojíte se rekonstrukce a opravy bytu na své náklady? Podívejte se na byty určené k opravě vlastním nákladem. Rádi byste byli v městském domě užiteční a obstarávali domovnické povinnosti? Můžete získat služební byt.

Běžné byty

O tento typ bydlení může žádat nejširší skupina zájemců. Jednotlivé městské části mají svůj postup a hodnoticí kritéria. Žadatelé musejí být v době podání žádosti zletilí. Je vyloučeno vlastnictví bytu, bytového domu či rodinného domu. Výjimkou může být, pokud prokážete, že tuto nemovitost ze závažných důvodů nemůžete používat. Můžete být nájemcem bytu v majetku města Brna, jestliže nabídnete jeho uvolnění. Další kritéria stanovují jednotlivé městské části. Žádost mohou podat také cizí státní příslušníci, kteří mají na území ČR povolen trvalý pobyt.

Před podáním žádosti je dobré přečíst si Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a pravidla v městské části, ve které o byt žádáte. Nájemníci si mohou podat žádosti o běžné obecní byty na více městských částí současně.

Běžné byty na opravu vlastním nákladem

Městská část může u bytů, které vyžadují opravy stanovit, že je nájemník může provést na svůj náklad. Jedná se oběžné obecní byty, kdy jedinou odlišností je stav bytu, u nějž je potřeba investovat do opravy. Stav, v jakém se byt nachází, a podmínky pronájmu zveřejní městská část společně s nabídkou. Tyto podmínky vymezí rozsah oprav, způsob kompenzace nákladů na opravy nájemníkovi a kontrolu provedení opravy. Opravy se vztahují jen na drobné práce (zejména nášlapné vrstvy podlah, dlažby, obklady, doplnění interiérových dveří apod.). Cenový limit oprav nesmí přesáhnout částku 2 500 Kč/m2.

Služební byty

Služební byty jsou běžné obecní byty, zpravidla spojené s prací domovníka. Magistrát města Brna nebo městská část zveřejní společně s nabídkou bytu podmínky výkonu domovnické práce.

Kam se obrátit s žádostí o byt?

Kde získám formulář? Na odboru bydlení úřadu městské části, ve které chcete bydlet. Můžete podat žádost v několika městských částech současně.

Kde najdu nabídku bytů? Na úřední desce městské části nebo na stránkách Bytového odboru Magistrátu města Brna. Na webové stránky městských částí se můžete prokliknout z mapky pod vámi.

Přidělení bytu

Buďto probíhá podle pořadníku, do kterého se zapíšete, nebo městská část uveřejní na úřední desce volné byty a ty jsou přiděleny podle řady kritérií, která pomáhají vybrat nejvhodnější kandidáty. Kritéria si jednotlivé městské části stanovují samy. Vaše žádost bude obodována a posoudí ji bytová komise, která je poradním orgánem rady městské části. Potom je žádost postoupena radě městské části, která pak přidělení bytu definitivně potvrdí.

Postup přidělení bytu